Банер
Српски
Релације димензија личности модела Великих пет и мотива постигнућа код спортиста
Штампа
Ел. пошта
понедељак, 08 јул 2019 14:53
Биљана Мирковић, Сања Радетић Ловрић.
Филозофски факултет, Универзитет у Бања Луци, Босна и Херцеговина.

indent Сажетак
Мотив постигнућа је релевантан фактор за успјех у спорту. Многи спортисти не постигну успјех пропорционалан својим потенцијалним могућностима управо зато што немају довољно изражен мотив постигнућа. Циљ овог истраживања је био испитати релације димензија личности модела Великих пет и мотива постигнућа код спортиста. Истраживање је спроведено на узорку од 301 спортисте из Републике Српске. Примењен је Инвентар Великих пет и Скала мотива постигнућа. Серијом хијерархијских регресионих анализа испитан је предиктивни допринос димензија личности мотиву постигнућа и његовим компонентама, након уклањања утицаја демографских варијабли на мотив постигнућа. Најснажнијим предиктором укупног скора мотива постигнућа показала се савјесност. Посматрајући компоненте мотива постигнућа, савјесност се показала значајним позитивним предиктором свих компоненти мотива постигнућа. Остале димензије личности модела Великих пет показале су се значајним предикторима једне или више компоненти мотива постигнућа. Добијени налази су значајни како за истраживаче, ради бољег разумјевања мотива постигнућа у контексту спорта, тако и за спортске тренере приликом селекције спортиста за такмичења.

 

keywords ПОСТИГУЋЕ / ЦРТЕ ЛИЧНОСТИ / МОТИВ ПОСТИГНУЋА
Последње ажурирано четвртак, 11 јул 2019 11:49