Банер
Српски
Божо Бокан
Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања.

indent Сажетак
У раду се покушава логички, онтолошки, епистемолошки и методолошки афирмисати "нова" ("стара") парадигма о физичкој култури као стручној и друштвеној делатности и њој одговарајућој научној дисциплини. За одређење науке/а о физичкој култури нужна су три елемента: Име (назив струке), Родни појам (genus proximum) и Структура науке. Име (назив струке) је "ФИЗИЧКА КУЛТУРА", ("Физичка" - природна датост кретања; "култура" - сврховита људска активност). Родни појам (genus proximum) физичке културе је физичка АКТивност, а њена differentia specifica одређена је циљем-добрима које жели да оствари на људски организам (развојним аспектима у физичком васпитању; максималним постигнућима у спорту; оптималним аспектима у рекреацији). Због тога што је структурално "гради" више наука, она се увек изражава у множини (plural-u) – "НАУКЕ О физичкој култури". Због тога што у изучавању сврховите људске активности користимо различите научне дисциплине, науке у нашој области су ИНТЕР-ДИСЦИПЛИНАРНЕ. Структуру Наука о физичкој култури чине три групе научних дисциплина: а) ЈЕЗГРО НАУКА ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ; б) ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНЕ НАУЧНЕ ОБЛАСТИ; в) УЖЕСТРУЧНЕ НАУЧНЕ ОБЛАСТИ.

Кључне речи ИМЕ СТРУКЕ ("ФИЗИЧКА КУЛТУРА") / РОДНИ ПОЈАМ ("ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ") / СТРУКТУРА НАУКА ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ: ЈЕЗГРО НАУКА, ИНТЕРДИСЦИПЛИНЕ, УЖЕСТРУЧНЕ НАУЧНЕ ОБЛАСТИ)