Банер
Српски
Ерне Сабо
Виша школа за образовање васпитача, Нови Сад.

indent Сажетак
На узорку од 333 дечака предшколског узраста, који је подељен према дужини боравка у дечјем вртићу, односно, телесног вежбања, на три групе, приликом уписа у основну школу, извршено је мерење и тестирање функционалних способности. Ради утврђивања разлика између група дечака које су боравиле различиту дужину у вртићу, урађена је мултиваријантна и униваријантна анализа (МАНОВА И АНОВА), као и дискриминативна анализа (ДИСКРИМИНАТИВНА). Резултати показују да нема значајне разлике између група. На основу добијених резултата и сагледавања фактора који су могли утицати на развој функционалних способности, могло се закључити, да учесталост телесног вежбања од 2 пута недељно, чију окосницу чини усмерена моторна активност, као и постојећи просторни и кадровски услови (у јаслицама) нису довољни за значајнији развој функционалних способности дечака предшколског узраста.

Кључне речи ПРЕДШКОЛЦИ / ДЕЧАЦИ / ФУНКЦИОНАЛНЕ СПОСОБНОСТИ / ГРУПЕ