Банер
Српски
Снежана Поповић
ОШ "Петар Кочић", Инђија.

indent Сажетак
У овом раду је спроведено истраживање базичних моторичких способности и њихове промене под утицајем експерименталног третмана (садржаји из атлетике), на узорку ученица V разреда основних школа. Циљ истраживања је био да се утврди да ли се применом предложеног експерименталног третмана, са применом различитих организационих форми рада може утицати на повећање ефикасности наставе физичког васпитања. Експеримент је реализован у првом полугодишту шк. 2000. године, са три часа седмично (2+1), на укупном узорку од 98 ученица V разреда основних школа. (Е=57; К=41). У субузорку испитаница Е-групе, уочене су значајне статистичке разлике у варијаблама за процену: брзине алтернативних покрета, гипкости, експлозивне снаге нову, репетитивне снаге трбушних мишића, снаге руку и раменог појаса, агисности и истрајног трчања. Може се закључити да је експериментални третман утицао позитивно на развој базичних моторичких способности.

Кључне речи НАСТАВА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА / ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ФАКТОР - АТЛЕТИКА / МОТОРИЧКЕ СПОСОБНОСТИ