Банер
Српски
Милан Гужвица
Управа за полицијско образовање, Висока школа унутрашњих послова, Бања Лука.

indent Сажетак
Предмет овог истраживања је повезаност морфолошких и моторичких карактеристика са преферентношћу одбране на познати напад из програма специјално физичко образовање. Истраживање је вршено на узорку 49 студената ВШУП из Бање Луке, подељених у три групе на основу преферентности одбране. Старост студената се кретала у распону између 20 и 23 године. Примењена је батерија од 17 морфолошких, 12 моторичких тестова и 3 ситуационе (критеријумске) варијабле. На основу резултата добијених статистичком процедуром, констатовано је да су групе готово хомогене. Ипак, утврђене су одређене разлике. Из простора моторичких варијабли, добијена је статистички значајна разлика међу групама, код теста брзинске снаге опружача ногу (Абалак са замахом руку), где су најбоље резултате постигли суденти који су показали најбоље резултате одбране техникама удараца и блокова. Објашњење ове појаве се заснива на карактеристикама и принципима на којима се и заснивају технике блокова и удараца, па је и очекивано да студенти који су се определили за овакву врсту одбране покажу најбоље резултате у брзинској снази опружача ногу. Следећа, статистички значајна разлика међу групама добијена је из простора морфолошких варијаблии. Наиме, највећа средња вредност варијабле «Ширина рамена» добијена је код групе студената која је показала најбоље рзултате одбране техникама бацања. Ове појава је објашњена преко карактеристика «морфолошког спортског типа», односно одлика студената из ове групе. Резултати добијени овим истраживањем, могли би потакнути и другачија размишљања при креативности и приступу обуци СФО, стога и потребу за даљим истраживањем ове проблематике.

Кључне речи СПЕЦИЈАЛНО ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ / МОТОРИЧКЕ СПОСОБНОСТИ / МОРФОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ/ ПРЕФЕРЕНТНОСТ