Банер
Српски
Горан Шекељић
Универзитет у Крагујевцу, Учитељски факултет, Ужице.

indent Сажетак
Хваталице - специфични облици кретања који имају елементе игре - препоручују се од већине аутора уџбеника методика физичког васпитања као средство за постизање задатака уводне фазе часа физлчког васпитања. Овај рад бави се анализом интензитета и облика кретања која се у њима испо-љавају, разматра оправданост и примењивост хваталица као средства за наведену сврху.

Кључне речи УВОДНА ФАЗА ЧАСА / ХВАТАЛИЦЕ / ЗАГРЕВАЊЕ / ИНТЕНЗИТЕТ / УЗРАСНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ / МИ-ШИЋНИ СИСТЕМ / ЛОКОМОТОРНИ АПАРАТ / КАРДИОВАСКУЛАРНО-РЕСПИРАТОРНИ СИСТЕМ