Банер
Српски
Недељко Родић
Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет, Сомбор.

indent Сажетак
Ради утврђивање утицаја различитих методичких приступа у примени програма физичког васпитања на развој издржљивости, као компоненте моторичких способности, 152 ученика трећег разреда основне школе студенти факултета су у експерименталној групи систематски изводили наставу усмерену на циљеве, а у контролној групи учитељи су примењивали класичну наставу усмерену на програм. Утврђена значајна разлика, методама мултиваријантне анализе података, између иницијалног и финалног стања издржљивости ученика у експерименталној и контролној групи наводи нас на закључак да је различит методички приступ, односно телесно вежбање усмерено на циљеве у експерименталној групи допринело значајном позитивном утицају на развој издржљивости ученика, док је у контролној групи искључиво последица раста и развоја. На овом узорку испитаника од 9 до 10 година живота бољу аеробну издржљивост имају дечаци. а анаеробну издржљивост девојчице.

Кључне речи РЕЛАЦИЈЕ / МЕТОДИЧКИ ПРИСТУП / ИЗДРЖЉИВОСТ / МОТОРИЧКА СПОСОБНОСТ / УЧЕНИЦИ / НИЖИ АЗРЕДИ / О.СНОВНА ШКОЛА