Банер
Српски
Караkтеристиkе лидерсkих стилова студената Универзитета Доња Горица
Штампа
Ел. пошта
четвртак, 28 октобар 2021 09:43
Љубица Бачанац
Факултет за спортски менаџмент, Универзитет Доња Горица (УДГ), Подгорица, Црна Гора.

indent Сажетак
Истраживање, изведено на узорку од 210 студената Универзитета Доња Горица (УДГ), Подгорица, Црна Гора, имало је за циљ да утврди карактеристике њиховог лидерског профила и испита могућу повезаност и утицај одабраних демографских варијабли на његово испољавање. У складу са моделом потпуног трансформационог лидерства Баса и Аволиjа (Bass and Avolio) примјењен је упитник мултифакторског лидерства (МLQ-5X, верзија самопроцјене), који мјери компоненте трансформационог, трансакционог и laissez-faire лидерства. Резултати дескриптивне, компаративне (т-тест и АНОВА) и корелационе анализе добијених података, показали су да лидерски профил студената УДГ карактеришу високи скорови на факторима трансформационог лидерства (разматрању појединца, харизми, инспиративној мотивацији и интелектуалној стимулацији), да их прате, такође, високи скорови на факторима контингенционе награде и активном управљању путем изузетка који припадају трансакционом лидерству, а да имају најниже скорове на пасивном управљању путем изузетка и laissez-faire лидерству. Овакав лидерски профил са доминантно трансформационим квалитетима, представља добру основу за будућу лидерску ефикасност. Резултати утицаја демографских варијабли (пол и бављење спортом) дискутовани су у контексту њихове усаглашености/неусаглашености са налазима ранијих истраживања, теоријских и практичних импликација и, посебно, у односу на актуелну политику и визију УДГ која је у потпуности компатибилна са стратегијама које користе ефикасни трансформациони лидери.

 

keywords ЛИДЕРСКИ ПРОФИЛ / ПОЛ / БАВЉЕЊЕ СПОРТОМ / СТУДЕНТИ / УНИВЕРЗИТЕТ ДОЊА ГОРИЦА / ЦРНА ГОРА