Банер
Српски
Ефекти промене висине вертикалног суножног скока на електромиографске, кинематичке и кинетичке варијабле
Штампа
Ел. пошта
петак, 21 јануар 2022 17:36
В.Мрдаковић, Н.Пажин, Р.Вуловић, М.Убовић, М.Јовановић, М.Kапелети, А.Вујић, Д.Илић.
ФСФВ, Универзитет у Београду, Србија; Факултет за менаџмент у спорту, Алфа Универзитет, Београд, Србија
PROFEX – Академија здравог живота, Београд, Србија; Општа болница "Пожаревац", Пожаревац, Србија.

indent Сажетак
Вертикални суножни скок са амортизационом припремом је елемент технике који је садржан у многим спортским гранама и представља важан фактор свеукупних перформанси, како када се изводи максималним интензитетом, тако и када се изводи субмаксималним. Циљ овог рада је испитивање промена биомеханичких и неуромишићних варијабли које су одговорне за контролу извођења суножног вертикалног скока различитог субмаксималног интензитета. Узорак испитаника чинило је 8 здравих и неповређених одбојкаша Прве лиге Републике Србије, просечне старости 21.9±1.9 година, просечне телесне висине 191.6±9.2цм, просечне телесне масе 83.1±7.1 кг. Испитаници су реализовали вертикалне суножне скокове са амортизационом припремом на три различите висине одскока, које су износиле приближно 65%, 80% и 95% од максимума. За анализу електромиографских података коришћена је вредност root mean square анализе одвојено за фазу амортизације и фазу одскока, и то за следеће мишиће: m. gluteus maximus (ГлутМ), m. rectus femoris (РФ), m. biceps femoris (БФ), m. vastus lateralis (ВЛ), m. tibialis anterior (ТА) и m. gastrocnemius medialis (ГастМ). Праћене кинематичке и кинетичке варијабле су биле следеће: вертикални померај центра масе у амортизационој фази [m], висина центра масе у тренутку одскока [m], висина одскока [m], брзина одскока [m/s], угаони померај у скочном зглобу [rad], угаони померај у зглобу колена [rad], угаони померај у зглобу кука [rad], максимална вертикална сила реакције подлоге [N/kg], вертикална крутост [kN/m/kg], обртни момент скочног зглоба [Nm/kg], обртни момент зглоба колена [Nm/kg], обртни момент зглоба кука [Nm/kg]. Промена висине одскока (65, 80 и 95%) није значајно утицала на промену активације за већину мишића (p≥0.05), осим за ГастМ код кога је уочена тенденција ка повећању (p=0.066). Током фазе одскока значајно се повећавала активација мишића ВЛ, БФ, ГлутМ, ТА у поређењу са фазом амортизације (p≤0.05). Обртни момент у зглобу кука се значајно повећаваo са повећањем висине одскока (65<80=95%) (p=0.028). Током фазе амортизације вредности помераја тежишта тела су се значајно повећавале између сваког нивоа висине одскока (65<80<95%) (p≤0.05), док су се вредности вертикалне крутости смањиле са повећањем висине одскока, где се значајне разлике уочавају између одскока на 80% и 95% (65=80<95%) (p=0.012). Угаони помераји у зглобу колена и кука су се значајно повећавали са повећањем висине одскока (65<80<95%) (p≤0.05), док нису уочене промене угаоног помераја у скочном зглобу (p≥0.05). Резултати истраживања показују да је повећање висине скока праћено повећањем амортизационе фазе, услед повећања угаоних помераја у зглобу колена и кука, као и повећањем испољеног обртног момента у зглобу кука.

 

keywords МИШИЋНА АКТИВАЦИЈА / ВЕРТИКАЛНА КРУТОСТ / ОБРТНИ МОМЕНТ