Банер
Српски
Утицај компоненти такмичарског састава на пласман у ритмичkој гимнастици
Штампа
Ел. пошта
уторак, 23 мај 2023 13:54
Лидија Московљевић, Слободанка Добријевић.
Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Београду, Србија.

indent Сажетак
Анализе развојних трендова у ритмичкој гимнастици до сада су дале пуно корисних информација спортским стручњацима, које као важне смернице у тренажном процесу могу значајно допринети развоју такмичарских капацитета њихових спортиста. Циљ овог рада био је да се утврди утицај различитих компоненти састава на такмичарску успешност гимнастичарки у индивидуалном програму такмичења у ритмичкој гимнастици. У складу са циљем рада, анализирани су такмичарски састави учесница 37. и 38. Светског првенства, укупно 1044 и то по 261 са сваким типом реквизита (обруч, лопта, чуњеви и трака). За анализу су коришћени званични подаци о резултатима са ових такмичења, а разматране су четири варијабле, које се односе на оцене за поједине компоненте састава (тежине телом, тежине реквизитом, уметничка вредност састава и квалитет извођења). Повезаност појединих компоненти састава са оствареним пласманом процењивана је Спеарман-овим тестом, док је применом линеарне регресионе анализе утврђено у којој мери су поједине компоненте састава предиктори оствареног пласмана. Резултати анализе свих састава, без обзира на тип реквизита који се користи, показали су да између оцене за квалитет извођења технике и оствареног пласмана постоји највећа повезаност, док је она најмања између оцене за тежине реквизитима и оствареног пласмана. Ипак, постоје значајне разлике по питању утицаја различитих компоненти састава на такмичарску успешност када се посматрају посебно састави са различитим типовима реквизита. У саставима гимнастичарки на највишем такмичарском нивоу, генерално највећи утицај на успешност има прецизност и тачност у извођењу, док у зависности од типа реквизита који се користи, успех је различито условљен квалитетом испољавања осталих компоненти састава.

 

keywords ТЕЖИНЕ ТЕЛОМ / ТЕЖИНЕ РЕКВИЗИТОМ / АРТИСТИКА / ИЗВОЂЕЊЕ