Банер
Српски
Оливера Кнежевић, Драган Мирков
Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања.
indent Сажетак
У проучавању неуромишићне функције су, услед специфичности њихових анатомских карактеристика и значајне улоге коју имају у кретању, у великој мери заступљени мишићи опружачи у зглобу колена. Предмет овог прегледа су, дакле, јачинa и снагa мишића опружачa у зглобу колена, начини процене њихове функције, међусобна условљеност јачине, снаге и релације које их описују, као и утицај различитих фактора на њихово испољавање (вежбе растезања, начин извођења кретних задатака, биолошка старост и друго). С обзиром да m.quadriceps femoris (QF) чине 4 засебна мишића, варијабилност њихових анатомских карактеристика утиче на њихов допринос у испољавању јачине и снаге, зависно од врсте кретања које се изводи. Како је активан у великом броју различитих активности, QF мора бити у могућности да развија велике јачине при великом и разноврсном опсегу дужина и брзина скраћења мишића, уз различите обрасце развијања јачине и различите капацитете за њено генерисање унутар мишића (Blazevich etal., 2006). Постоје спекулације да QF своје максималне способности испољава при оптерећењима блиским сопственој маси тела или пак нижим (у растерећењу) (Rahmani et al., 2001), што је врло блиско хипотези максималног динамичког излаза (МДИ) Јарића и Марковића (Jaric, & Markovic 2009). Промене под утицајем тренинга или биолошке старости различито се манифестују на морфолошке, физиолошке и неуралне карактеристике мишићних глава QF, а тиме и на промене у јачини и снази. Разумевање проблематике везане за јачину и снагу, као способности које су од велике важности за свакодневни живот, значајно је и за праксу, посебно спорт и рехабилитацију. Побољшање перформанси у спортским дисциплинама у којима су јачина и снага мишића ногу детерминанте успешности, али и опоравак након повреда су у великој мери зависни од резултата истраживања функције овог мишића. Такође, одговарајући однос јачине између мишића опружача и прегибача значајан је за стабилности зглоба колена, тако да неуравнотеженост y jaчини ове две мишићне групе може бити фактор ризика за настајање повреда.
Кључне речи MИШИЋНА СТРУКТУРА / МИШИЋНА АРХИТЕКТУРА / ПРОЦЕНА НЕУРОМИШИЋНЕ ФУНКЦИЈЕ / ТРЕНИНГ СА ОПТЕРЕЋЕЊЕМ