Банер
Српски
Лука Добовичник, Саша Јаковљевић, Винко Зовко, Фране Ерчуљ.
Универзитет у Љубљани, Факултет за шпорт, Словенија; Универзитет у Београду, ФСФВ, Србија.
indent Сажетак
Помоћу технологије 94Fifti анализиран је шут за три поена. Покушали смо да сазнамо да ли се већина шутева налази у (од произвођача система за мерење) препорученим и планираним интервалима упадног угла лопте, ротације лопте, и трајања избачаја лопте, а желели смо да испитамо и конзистентност наведених параметара између бекова и других играча. Хипотезе су тестиране на узорку од 52 кошаркаша, старости од 18 и 19 година. Резултати су показали да је код већине шутева из поља 3 поена (6,75 м) упадни угао већи од 42 °, али није у препорученом интервалу (између 42 ° и 48 °); да се већина шутева не појављаје у препорученом интервалу ротације лопте (од 130 до 150 обртаја/минут), као и да се већина шутева не појављаје у процењеном интервалу трајања избачаја лопте (<0,7 секунди). Када је у питању конзистентност наведених параметара нису пронађене никакве разлике између бекова и играча који играју на другим позицијама. На основу резултата појављује се питање: да ли је произвођач мерног система адекватно оформио интервале наведених параметара или проблем лежи у извођењу шутева од стране изабраних играча?
keywords КОШАРКАШКА ЛОПТА / УПАДНИ УГАО / РОТАЦИЈА ЛОПТЕ / ВРЕМЕ ИЗБАЧАЈА
 
Мирољуб Ивановић, Срђан Милосављевић, Угљеша Ивановић. Висока школа с.с.з.в.и.п.информатичаре – Сирмијум, Сремска Митровица; ФФКИМ у спорту, Универзитет Сингидунум; ФЗМ у спорту, Алфа универзитет, Београд.
indent Сажетак
Циљ спроведеног трансферзалног истраживања био је утврђивање корелација између морфолошких карактеристика и идентификовање латентне морфолошке структуре. У морфолошком простору мерен је скуп од 12 стандардних антропометријских варијабли. Узорак испитаника састојао се од 158 девојчица, узраста од 12 до 14 година, из одбојкашких клубова Међурегионалне колубарско–мачванске лиге Србије. Статистичка обрада података извршена је помоћу Пирсонових коефицијената корелације и Хотелингове анализе главних компонената (PCA). Резултати корелационе анализе показали су статистички значајне линеарне корелације између већине антропометријских варијабли одбојкашица у пионирској селекцији. Методом анализе главних компонената, уз Гутман-Кајисеров критеријум и Varimax ротацију, екстрахован је трокомпонентни модел који је обухватио 83,35% пропорције укупне варијансе манифестних антропометријских варијабли. Структурирали су га следећи хипотетски фактори са карактеристичним коренима (λ > 1), који су интерпретирани као лонгитудинална димензионалност скелета (F1), волуминозност тела и телесна маса (F2) и поткожно масно ткиво (F3). Продискутоване су импликације добијених емпиријских налаза и ограничења студије, као и препоруке за будућа лонгитудинална истраживања морфолошког домена одбојкашица у раној адолесценцији.
keywords МОРФОЛОШКЕ ДИМЕНЗИЈЕ / ЛОНГИТУДИНАЛНА ДИМЕНЗИОНАЛНОСТ СКЕЛЕТА / ВОЛУМИНОЗНОСТ ТЕЛА И ТЕЛЕСНА МАСА / ПОТКОЖНО МАСНО ТКИВО
 
Ненад Цвијановић, Марина Ђорђевић-Никић, Александар Станковић, Немања Тодоровић, Милош Петровић.
"Кубо тренинг центар", Београд; Универзитет у Београду, ФСФВ; "Life active health club", Београд.
indent Сажетак
Циљ овог рада је био да се испита да ли час физичког васпитања може проузроковати ниво дехидратације који према великом броју аутора изазива пад когнитивних и радних способности. Према досадашњим сазнањима промене су уочљиве када је ниво дехидратације већ 1-2% губитка телесне масе. Поред тога, требало је утврдити да ли испитаници имају сметње узроковане дехидратациjом и какве су им навике за узимањем течности. Испитивањем је обухваћено 28 ученика 8. разреда једне основне школе у Београду, старости 14.8±0.39 година. Анализа структуре тела, телесне масе и садржаја воде спроведена је анализатором "InBody 370", а затим је уследио час физичког васпитања када је, као организационо- методичка форма рада, коришћен рад са станицама. После часа ученицима је мерена телесна маса. Разлика у телесној маси пре и после часа представљала је изгубљену течност из организма на основу чега је одређен проценат дехидратације. Т- тестом за зависне узорке добијена је високо значајна разлика (p=0.000) у телесној маси пре и после часа. Код 86% ученика, проценат дехидратације је износио више од 1% ТМ (просечна вредност 1.20%±0.22%). Ови резултати указују да час физичког васпитања код већине наших ученика може проузроковати ниво дехидратације који, према великом броју аутора, изазива слабљење различитих (највише когнитивних) способности, што може довести до сметњи на настави која следи након часа физичког васпитања. Резултати упитника су показали да већина ученика (68%) уноси течност само када осети жеђ, док 25% уопште не уноси течност за време физичке активности. Највећи број ученика (43%) осећа недостатак концентрације, умор, поспаност или безвољност на часовима који следе после часа физичког васпитања. Понекада се ово стање јавља код 39% ученика док само 18% не осећа никакаве промене. Јасно је да је потребно решавати проблем недовољне хидратације код ученика током наставе у школи.
keywords ХИДРАЦИЈА / КОГНИТИВНЕ СПОСОБНОСТИ / ШКОЛСКА ДЕЦА
 
Ратко Б. Павловић, Владан Славић, Јовица Тошић.
Универзитет Источно Сарајево, Факултет физичког васпитања и спорта, БиХ.
indent Сажетак
Проблем употребе забрањених супстанци (допинга) у спорту је био, јесте и биће актуелан проблем који нарушава сам дух спорта, љепоту и задовољство, а врло често и здравље спортисте. Због тога је неопходно приступити рјешавању овога проблема, ако је могуће и трајно, мада је то некада једноставно неизводљиво. Ово истраживање је конципирано тако да се добије увид, изнесу ставови и перцепције ученика о коришћењу допинга у спорту, односно њиховој информисаности о овом спортском феномену модерног доба. У истраживању је учествовало укупно 141 ученик средњих школа (гимназија и туристички техничари), мушког пола, старосне доби од 15-19±0,5 година. Основни циљ истраживања је био да се провјери ниво знања и утврде ставови ученика о употреби забрањених супстанци у спорту. За прикупљање неопходних информација коришћен је анонимни анкетни упитник са 13 јасно дефинисаних питања (11 питања затвореног и 2 питања отвореног типа) која су се односила на одређена знања, ставове о допингу у спорту. Добијени су релевантни резултати који су глобални показатељ информисаности, знања и ставова популације ученика средњих школа о све већем проблему данашњег модерног спорта кога називамо допинг. Чак 75% ученика је атлетику, бициклизам и спортске игре означило као спортове који су највише обиљежили "допинг афере", а 56% је тенис, спортске игре и голф навело као спортове са најмањим бројем "допинг афера".
keywords ФАРМАКОЛОШКА СРЕДСТВА / ЗДРАВСТВЕНО СТАЊЕ / ПОСЉЕДИЦЕ / ПРЕВЕНЦИЈА / ЕДУКАЦИЈА
 
Владан Вукашиновић, Слађана Мијатовић, Саша Величковић, Виолета Шиљак.
Универзитет у Београду, ФСФВ; Универзитет у Нишу, ФСФВ; Алфа Универзитет, ФЗМУС, Београд.
indent Сажетак
У раду су приказани резултати истраживања чији је циљ био да се критички сагледају подаци о почецима и редоследу оснивања грађанских друштава за гимнастику и борење у Краљевини Србији. То је омогућено проналажењем неплубикованог документа из оставштине Јована Вање Петровића у Музеју физичке културе при Факултету спорта и физичког васпитања у Београду. Садржаји неколико пронађених писама бацили су ново светло на досадашња сазнања о првим покушајима увођења спорта у Србији изван Београда.
keywords ГИМНАСТИКА И БОРЕЊЕ / КРАЉЕВИНА СРБИЈА / ГРАЂАНСКА ДРУШТВА / СЕДАМ ПИСАМА / РЕДОСЛЕД ОСНИВАЊА / НОВИ ПОДАЦИ
 
Никола Мајсторовић, Милан Сикимић, Неџад Османкач, Владимир Грбић.
Универзитет у Београду, ФСФВ; Одбојкашки клуб "Војводина" Нови Сад.
indent Сажетак
Спорт се дефинише као активност која обухвата такмичење, специфичну припрему за такмичење, специфичне односе и везе у сфери те активности узете у целини. Основа за рационалан приступ проблематици планирања, програмирања, реализације и евалуације ефеката систематског тренажног процеса, налази се у анализи такмичарске активности. Предмет овог истраживања била је анализа такмичарске активности одбојкаша у завршној фази "WIENER STADTISCHE" Лиге Србије у сезони 2012/2013. Циљеви истраживања су били да се утврде карактеристике структуре одбојкашке игре у такмичарском режиму, да се утврди који техничко-тактички елементи имају статистички значајан допринос у остваривању позитивних резултата на такмичењу и да се уз помоћ резултата истраживања изведу одређени закључци по питању обликовања тренажног процеса. У истраживању је извршена дескрипција елемената, односно истражени су садржаји који описују такмичарску активност у мушкој одбојци, а затим је урађена компаративна анализа тих елемената за различите нивое успешности екипа. На основу резултата истраживања, може се закључити да између успешних и мање успешних одбојкашких мушких екипа постоје статистички значајне разлике у свега три варијабле, и то: коефицијент ефикасности сервиса, коефицијент ефикасности блока и коефицијент ефикасности напада, док код варијабли коефицијента ефикасности одбране поља, коефицијента ефикасности дизања за напад и коефицијента ефикасности пријема сервиса не постоје статистички значајне разлике. Ови подаци одговарају практичној ситуацији, поменута три елемента директно доносе поен у игри, самим тим претпоставка је, да њиховим посматрањем можемо са највећом сигурношћу да детерминишемо победника утакмице.
keywords ЕФИКАСНОСТ / ТЕХНИЧКО-ТАКТИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ / ОДБОЈКА / МУШКАРЦИ
 
Ненад Вукадиновић, Ирина Јухас, Јелена Козодеровић.
ДСРК "Покрет за окрет", Београд; Универзитет у Београду, ФСФВ; Железничка техничка школа, Београд.
indent Сажетак
Ванчасовне активности пружају ученицима могућност упознавања и обучавања спортова који нису предвиђени планом и програмом физичког васпитања. Активан боравак у природи у виду оријентационог кретања вишеструко је користан за очување и развијање психофизичких способности. Циљ овог рада је да се представи могућа организација оријентиринг секције у основној школи. У раду је примењен дескриптивни метод како би биo приказан план и програм секције конципиран тако да наставницима физичког васпитања у својим школама омогући реализацију оријентиринг секције кроз 30 часова. Очекивани исход оријентиринг секције јесте оспособљавање ученика да самостално наступају на такмичењима. Оспособљавање се врши кроз реализацију циљева и задатака секције, применом адекватних методских поступака уз поштовање карактеристика узраста, предзнања и темпа савладавања обуке. План и програм рада секције обухвата теоријски и практичан рад којим се савладавају основне технике у оријентирингу. У раду са ученицима, који се први пут сусрећу са оријентирингом, главно тежиште треба да буде на раду са картом и схватању односа између природе и карте. У основним школама постоје могућности за организацију оријентиринг секција, а значајна је и повезаност са другим наставним предметима. Приказани модел пружа оптималан ниво теоријских и практичних знања које ученици могу да примене на школским такмичењима.
keywords ОРИЈЕНТИРИНГ / МЕТОДИКА / ШКОЛА / ТАКМИЧЕЊЕ