Банер
Српски
Активно време вежбања ученика током примене различитих организационо-методичких форми рада на часу физичког васпитања
Штампа
Ел. пошта
петак, 17 јул 2020 10:03
Драгица Костић, Ивана Милановић, Снежана Радисављевић Јанић, Милош Марковић.
Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Београду, студент МАС, Србија;
Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Београду, Србија.

indent Сажетак
Настава физичког васпитања je препозната, као један од кључних фактора, у промоцији и повећању физичке активности деце и младих. Ипак, анализа студија,које се баве активностима ученика на часовима физичког васпитања у основној школи,показала је да удео времена, који ученици проводе у физичкој активности на часовима, не испуњава половину од укупног трајања часа. Стога је активно време вежбања ученика на часу физичког васпитања одабрано као предмет овог истраживања.Циљ рада је да се утврди активно време вежбања ученика у односу на различите организационо-методичке форме рада у основној фази часа физичког васпитања. Такође, циљовог рада је била и процена активности наставника на часу физичког и здравственог васпитања, у односу на примењену форму рада. Истраживање је спроведено на узорку од 22 ученика петог разреда основне школе, током усавршавања садржаја из области вежби на справама и тлу. За прикупљање података офизичкој активности ученика и дидактичко-методичкој активности наставника, коришћен је валидирани инструмент SOFIT. Сви прикупљени подаци обрађени су дескриптивном статистиком. Утврђено је да је активно време вежбања ученика на сваком од часова износило преко 50% од укупног времена трајања часа. Највеће активно време вежбања је било на часу, на коме је примењена паралелноодељенска форма рада – 24,17 мин, или 65,32% од реалног трајања часа. Применом допунске вежбе, активност је износила 57,21%, док је најкраће активно време било код примене метода станица (56,62%). Наставник је највише времена провео дајући инструкције ученицима, и то, током примене паралелно-одељенске форме рада,што је износило 49,55% од укупног трајања часа, код станичног метода 44,66%, а приликом реализације часа помоћу допунске вежбе 36,04%. Остале активности наставника су биле „промовисање вежбања“ (бодрење ученика), као и асистирање.

 

keywords ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ / МЕТОДЕ РАДА / SOFIT