Банер
Српски
Предиктори физичке активности у раној адолесценцији: допринос oпште физичке форме и физичког селф-концепта
Штампа
Ел. пошта
уторак, 07 септембар 2021 14:43
Снежана Радисављевић Јанић, Љиљана Б. Лазаревић, Душанка Лазаревић, Ивана Милановић.
Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Београду, Србија;
Филозофски факултет, Универзитет у Београду, Србија.

indent Сажетак
Бројни емпиријски докази указују на велики значај физичке активности (ФА) за здравље и благостање људи. Ипак, истраживања показују да широм света долази до пада ФА код младих. Рана адолесценција је посебно осетљив период јер тада деца усвајају здраве навике и граде позитиван став према ФА. Испитивање значаја и доприноса потенцијалних фактора укупноj ФА у раној адолесценцији је од теоријске и практичне важности. Стога, циљ овог истраживања био je да истражи валидност опште физичке форме и физичког селф-концепта у предвиђању укупне ФА у раној адолесценцији, узимајући у обзир пол и Индекс масе тела (BMI). Узорак је чинило 417 ученика основних школа (54,9% дечака), просечне старости 13,6 година (DS = 0.73) који учествују у редовним часовима физичког васпитања, три пута недељно. Физички селф-концепт је мерен помоћу Упитника физичког самоописивања (PSDQ). За процену свакодневне физичке активности коришћен је Упитник о физичкој активности адолесцената (PAQ-A). Антропометријска мерења обухватала су висину и масу тела испитаника. Општа физичка форма (флексибилност, снага абдоминалних мишића и експлозивна снага доњих екстремитета, као и кардиореспираторна издржљивост) је мерена помоћу ЕУРОФИТ батерије тестова. Хијерархијска регресиона анализа је показала да физички селф-концепт предвиђа 35% варијансе ФА, поврх пола и димензија опште физичке форме. Значајни предиктори ФА биле су димензије физичког селф-концепта: физичка активност, спортска компетентност и издржљивост. Значајна интеракција пола и самопоштовања је указала на то да је веће самопоштовање имало значајну улогу у нивоу ФА само код мушких адолесцената. Главни налаз истраживања је да физички селф-концепт игра пресудну улогу у предвиђању нивоа укупне ФА адолесцената у раној адолесценцији. Резултати подржавају налазе који показују да интервентни програми усмерени на побољшање ФА треба да подстакну позитиван физички селф-концепт адолесцената одговарајућим садржајем и процедурама.

 

keywords МОТОРИЧКЕ СПОСОБНОСТИ / ФИЗИЧКО САМО-ОПАЖАЊЕ/ ИНДЕКС МАСЕ ТЕЛА / ПОЛ / АДОЛЕСЦЕНЦИЈА