Банер
Српски
Eфекти физичких активности на гојазност старих особа - систематско прегледно истраживање
Штампа
Ел. пошта
уторак, 21 септембар 2021 13:51
Душан Ђорђевић, Мима Станковић, Илма Чапрић, Милош Пауновић.
Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Нишу, Србија.

indent Сажетак
Циљ овог систематског прегледног истраживања био је да се на основу сумиране релевантне литературе утврди да ли физичка активност утиче на гојазност старих особа. Узорак испитаника су биле особе мушког и женског пола, старијих од 65 година, укупно 1110. Критеријуми за анализу радова били су следећи: радови обухваћени од 2005. до 2020. године, да је студија лонгитудиналног карактера и да су испитаници старији од 65 година. У коначну анализу је, на основу постављених критеријума, ушло 20 студија, којe су анализиранe и приказанe. Анализом добијених резултата, може се закључити да физичке активности дају позитивне ефекте на гојазност старих особа, али треба водити рачуна о адекватном одабиру, обиму и интензитету, прилагођености физичких активности особама старије популације, али и оптималном трајању експерименталног програма. Резултати овог рада могу користити будућим истраживањима у циљу проналажења адекватне литературе, ради утврђивања ефеката физичких активности на гојазност старих особа.

 

keywords ФИЗИЧКА ВЕЖБА / БМИ / ТЕЛЕСНА ТЕЖИНА / СТАРA ПОПУЛАЦИЈА