Банер
Српски
Компоненте таkмичарсkих састава у ритмичkој гимнастици у зависности од врсте реkвизита
Штампа
Ел. пошта
петак, 28 јануар 2022 11:56
Слободанка Добријевић, Лидија Московљевић.
Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Београду, Србија.

indent Сажетак
Праћење и анализа такмичарских састава у ритмичкој гимнастици до сада је дала пуно корисних информација о трендовима развоја ове спортске гране, актуелним моделима у врхунском спорту, али је и указала на недостатке у систему развоја ове спортске гране, покушавајући да усмери њен развој у добром правцу. Међутим, у овој области још увек постоје недовољно истражени простори, бројне недоумице и непотпуне анализе, а као извесни допринос решавању ових проблема представља и ова студија. Циљ овог рада био је да се утврди да ли се састави са различитим врстама реквизита разликују у компонентама састава, које описују такмичарски резултат, тј. оцену у ритмичкој гимнастици. Анализом је обухваћено укупно 1044 састава са два Светска првенства у ритмичкој гимнастици, и то по 261 са сваким реквизитом (обруч, лопта, чуњеви, трака). Разматрано је седам варијабли, које се односе на оцене, које су такмичарке оствариле за поједине компоненте састава, као и за укупну оцену. Статистичка анализа података извршена је у програму SPSS 21 и Microsoft Excel 2015. За тестирање разлика у оценама између састава са различитим типовима реквизита коришћен је Краскал-Волисов-ов (Кruscal-Wallis) тест за независне узорке. Резултати су показали да разлике између састава са различитим типовима реквизита постоје у свим компонентама састава, изузев у компоненти уметничке вредности.

 

keywords ТАКМИЧАРСКИ САСТАВ / ТЕЖИНЕ ТЕЛОМ / ТЕЖИНЕ РЕКВИЗИТОМ / УМЕТНИЧКА ВРЕДНОСТ / ИЗВОЂЕЊЕ