Банер
Српски
Поузданост и разлике између класичног и импулсног модела изометријског тестирања у функцији испољавања максималне и експлозивне јачине: пилот истраживање
Штампа
Ел. пошта
петак, 09 децембар 2022 13:43
М.Допсај,Д.Клисарић,М.Капелети,М.Убовић,Н.Ребић,Д.Пипер,Б.Трикош,Д.Станчић,
Н.Самарџић,А.Рајковић,Д.Николић,М.Николић,М.Васиљевић,Б.Божовић.

ФСФВ, Универзитет у Београду; ФСФВ, Универзитет у Београду, студент ДАС, Србија.

indent Сажетак
Евалуација максималне и експлозивне јачине путем изометријског тестирања има битну улогу у научној и тренажној пракси, чиме се могу добити потребне информације о значајном сегменту физичке припремљености. Циљ истраживања био је да се испита поузданост импулсног модела изометријског тестирања, као и да се утврде квантитативни показатељи разлика у максималној и експлозивној јачини, у односу на класични и импулсни модел изометријског тестирања. Примењен је метод лабораторијског тестирања помоћу тензиометријске динамометрије. Истраживање је реализовано на узорку од 28 одраслих и физички активних испитаника. Спроведени су тестови за плантарне флексоре (PF), стисак десне (HGR) и леве шаке (HGL), а у оквиру сваког теста испитаници су имали по три покушаја. Измерене су четири варијабле: максимална јачина - Fmax, максимална експлозивност - RFDmax, време испољавања максималне јачине - tFmax и време испољавања максималне експлозивности - tRFDmax у оквиру оба модела тестирања за сваки тест, применом стандардизоване процедуре тестирања. Анализа података је извршена применом дескриптивне и корелативне статистике, као и t-теста за утврђивање разлике зависних узорака. Утврђене су статистички значајне разлике (p < 0.05) између Fmax, RFDmax, tFmax и tRFDmax у PF, HGR и HGL, осим за tRFDmax између класичног и импулсног модела тестирања. Импулсни модел има одличну поузданост (ICC = 0.909 – 0.989) за тестове PF, HGR и HGL. Иницијални резултати ове студије имплицирају оправданост кориговања процедуре изометријског тестирања у следећем смеру: за мерење максималне јачине, оправдано је користити класични модел изометријског тестирања, док је за мерење експлозивне јачине, оправдано користити импулсни модел.

 

keywords РАЗЛИКЕ / ТЕСТИРАЊЕ / МОДЕЛИ МЕРЕЊА / КОНТРАКТИЛНЕ СПОСОБНОСТИ