Банер
Српски
Смернице за рад са глувим спортистима
Штампа
Ел. пошта
среда, 07 децембар 2022 10:58
Милена Кордић, Јасмина Карић.
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Универзитет у Београду, Србија.

indent Сажетак
Рад је настао са жељом да се стручњаци из света спорта упознају са феноменом глувоће и културом која се у оквиру истог развила. Спорт заузима посебно место у заједници и култури глувих особа. Из тог разлога, истакнут је значај спортских активности за глуве и усмерена је пажња на допринос глувих у свету спорта, који се развио у оквиру феномена, каква је глувоћа. Посебно је наглашена друштвена улога спорта и њен значај у имплементацији социјалне инклузије. Циљ рада је да анализом доступне литературе из периода од 2000-2022. године утврди колико је разрађена инклузивна перспектива спорта у контексту друштвене промене, каква је акултурација и да се понуде конкретне смернице које би олакшале упознавање, а самим тим и прихватање особености и вредности културе глувих. За претраживање литературе, коришћени су следећи претраживачи: Ebscohost, ScienceDirect, Wiley Inter Science i SpringerLink, KoBSON, Google Scholar. Резултати настали прегледом литературе указују на значај улоге спортских тренера у креирању подстицајне климе, као и да спорт пружа велике могућности у нивелисању разлика које глувоћу и културу глувих смештају у контекст хендикепа. Наведене су и описане конкретне смернице које не само да служе да се спортски стручњаци упознају са глувима, већ и да се обогати рад у свету спорта који уједно и води ка суштинском остварењу социјалне инклузије.

 

keywords ГЛУВОЋА / СПОРТ / ИНКЛУЗИЈА / СМЕРНИЦЕ