Банер
Српски
Горан Вучковић, Миливој Допсај - Криминалистичко-полицијска академија, Београд; Универзитет у Београду - Факултет спорта и физичког васпитања.
indent Сажетак
У циљу утврђивања ставова студената о настави Специјалног физичког образовања, који спада у групу опште-стручних предмета, анонимно је анкетирано 103 студената I године Криминалистичко-полицијске академије мушког пола, а након завршене наставе на предмету Специјално физичко образовање I и предиспитних обавеза из наведеног предмета у школској 2008/09 години. Анализом резултата добијених анкетирањем изводи се закључак да је мишљење великог броја испитаника да је наставни предмет СФО изузетно значајан, или да спада у значајније предмете (94.17%), док је број часова практичне наставе недовољан, односно просечан (82.52%) и да број часова практичне наставе треба да буде 4 (39.81%), односно 5 (31.07%) пута недељно. Значајан је став испитаника да је фонд теоретске наставе задовољавајући (58.25%) и да наставу СФО-а треба реализовати у оба семестра у току школске године (86.41%). Од наставних садржаја СФО-а испитаници највише воле (87.38%) специјални део (ударци, полуге, бацања...), а најмање теоретску наставу. Када су у питању ставови студената о очекиваним резултатима СФО-а може се закључити да је 49.51% постигло више или у складу са очекивањем, док код 46.60% та очекивања нису испуњена, или су чак разочарани у односу на очекивано. Велики број испитаника, њих 48 (46.60%), мишљења је да су наставници и сарадници на предмету изузетно коректни, или коректни, док је код њих 19 (18.45%) превладао став да су не коректни, односно да су их, својим односом, разочарали.
Кључне речи АНКЕТА / ПОЛИЦИЈА / ЕДУКАЦИЈА / ПРАКТИЧНА НАСТАВА