Банер
Српски
Шербан Глигор, Фелициа Короиу, Симона Петраковшчи, Кристиан Негреа, Симона Аманар-Табара, Соринел Воику - Западни Универзитет, ФФВС Темишвар, Румунија; Политехнички Универзитет, Темишвар, Румунија.
indent Сажетак
Циљ овог рада је епидемиолошка анализа података о зависности од алкохола, дувана и коришћења Интернета међу студентима Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета Вест у Темишвару, Румунија. Епидемиолошко испитивање спроведено је у мају 2010. године на групи од 79 студената, употребом стандардизованих упитника (CAGE, FAGERSTRÖM, AUDIT, упитник за зависност од ИНТЕРНЕТА). Од укупног броја студената укључених у истраживање, 77.22% је одговорило на упитнике, просечне старосне доби од 21.1±2.252 (старосне границе су између 19 и 33 године), већина њих (67.21%) били су студенти мушког пола на првој години студија. Статистичка анализа података спроведена је коришћењем програма ИБМ СПСС 17.0, узимајући у обзир статистички значајне вредности од p <0.01. У случају упитника CAGE, 21.31% студената је позитивно на скрининг тесту, већина (11.48%) је мушког пола и то са прве године (16.39%). Упитник FAGERSTRÖM открива резултат од 2.76±2.917 за прву годину и 0.96±2.121 за трећу годину. Упитник о зависности од ИНТЕРНЕТА показује резултат од 22.03±13.16 на првој години и 15.28±22.96 на трећој години. AUDIT уpитник открива просечан резултат од 3.45 ± 3.652 на првој години и 2.74 ± 3.048 на трећој години. Након упоређивања резултата упитника о коришћењу ИНТЕРНЕТА, AUDIT и FAGERSTRÖM упитника, између прве и треће године студија, добили смо вредност p> 0.01 (статистички безначајно), а када смо упоредили резултате упитника CAGE, добили смо статистички значајну вредност p (p=0.01). Након анализе pодатака добијених путем упитника, уочили смо предоминантну употребу свих типова зависности (алкохол, дуван, коришћење Интернета) међу студентима прве године мушког пола.
Кључне речи ЗАВИСНОСТ / ДУВАН / АЛКОХОЛ / ИНТЕРНЕТ