Банер
Српски
Зоран Ђокић, Бојан Међедовић.
Факултет за спорт и туризам, Нови Сад, Србија.
indent Сажетак
На узорку од 757 ученика, 379 дечака и 378 девојчица, школског узраста од трећег до шестог разреда, извршена је процена ухрањености, на основу БМИ, и моторичког статуса применом 8 варијабли (3 за процену ухрањености и 5 за процену постуралног статуса). На целокупном узорку код 66.3% ученика установљена је нормална ухрањеност, 18.4% је прекомерно ухрањено, 15.3% је гојазно. Гојазношћу су најугроженија деца у трећем разреду(21.8%), а прекомерном ухрањеношћу у четвртом (20.1%) и петом (20.9%) разреду. Резултати указују да постоји статистички значајна разлика између трећег и шестог разреда, те да нема статистички значајне разлике у учесталости прекомерне ухрањености и гојазности у сва четири разреда, у односу на пол. Прекомерна ухрањеност има негативну корелацију са експлозивном снагом доњих екстремитета и снагом мишића руку и раменог појаса, док гојазностима негативну корелацију са снагом мишића руку и раменог појаса, брзином трчања, снагом мишића трупа и експлозивном снагом мишића опружача ногу. Значајна статистичка повезаност је изостала код флексибилности. Резултати показују да постоји статистички значајна разлика у брзини трчања, снази мишића руку и раменог појаса, снази мишића трупа и експлозивној снази ногу између прекомерно ухрањених и гојазних ученика. Значајна разлика није примећена код вредности теста за процену флексибилности. Генерално, деца која су прекомерно ухрањена и гојазна, имају знатно умањене моторичке способностиу односу нанормално ухрањену децу, посебноу домену испољавања снаге.
keywords СТАТУС УХРАЊЕНОСТИ / СНАГА / ФЛЕКСИБИЛНОСТ / БРЗИНА
 
М. Ђорђевић-Никић, М. Допсај, С. Ракић, Д. Субошић, Г. Пребег, М. Мацура, Д. Млађан, Д. Кекић.
ФСФВ Универзитет у Београду; Криминалистичко-полицијска академија, Београд, Србија.
indent Сажетак
Циљ овог истраживања је био дефинисање актуелног модела стања телесног састава радноактивних жена са територије Београда. Узорак је био састављен од 109 испитаница, просечног узраста 35.2±9.5 година и радног стажа = 9.6±9.3 година. Сва мерења су извршена у периоду 2011–2012. године у Моторичко-истраживачкој лабораторији Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду, применом стандардизоване процедуре, методом електричне мултиканалне биоимпеданце. Истраживањем је обухваћено двадесет две (22) варијабле -четрнаест основних (14) и осам (8) изведених (индексних) варијабли. Основне варијабле су биле: ТВ – телесна висина, ТМ – телесна маса, ИЦТ -интра целуларна течност, ЕЦТ -екстра целуларна течност, ТБВ -укупна количина течности у организму, Протеини, Минерали, ММК-маса минерала из садржаја костију, MTM -укупна маса телесне масти, СММ -маса скелетних мишића, ВФА -површина висцералних масти, БЦМ -маса живих ћелија у организму, БМР -вредност базалног метаболизма, ФИС -фитнес скор као оцена телесног састава. Изведене (индексне) варијабле су биле: БМИ -индекс масе тела, ПТМ -проценат масти у телу, ПВТ -проценат воде у телу, ПМИ -протеинско масни индекс, ПСМ -мишићни индекс, ИГМ -индекс густине мишића, КТИ -коштано-телесни индекс, ПТИ -протеинско телесни индекс. Резултати су показали да просечна телесна маса испитаница износи 67.66±13.39 кг, телесна висина 167.04±6.62 цм, индекс масе тела 24.27±4.66 кг/м2, маса мишићног ткива 26.55±4.46 кг, проценат мишићне масе 29.09±8.47, маса телесне масти 20.52±9.74 кг,, проценат масти у телу 29.09±8.47, површина висцералне масти је 77.92±40.23 цм2, фитнес скор 73.23±6.75 индексних бодова. Из добијених резултата може се закључити да актуелни морфолошки статус испитиваних жена делимично одговара нормално ухрањеном типу. БМИ и заступљеност телесних масти су имали готово граничне вредности, према гојазности. Забележен је врло висок проценат жена у категорији предгојазних и гојазних према БМИ (40%) и ПСМ(36%).
keywords ТЕЛЕСНИ САСТАВ / БИОИМПЕДАНЦА / ЖЕНЕ / МАСНО ТКИВО / БМИ
 
Игор Вучковић, Александар Кукрић, Борко Петровић, Раденко Добраш.
Универзитет у Бањој Луци, Факултет физичког васпитања и спорта, БИХ.
indent Сажетак
Циљ истраживања био је да се испита постоји ли утицај Ефекта релативне старости (ЕРС) на селекцију тринаестогодишњих кошаркаша. Узорак испитаника чинило је 20 кошаркаша (ТВ=177.35цм±6.73, ТМ=61.42кг±8.98, просечне старости 13 година и 7 месеци±.28, просечног искуства у кошаркашком тренингу 4 године и 6 месеци±1.15). Узорак је подељену 2 групе: 11 кошаркаша рођених у првој половини године и 9 кошаркаша рођених у другој половини године. Помоћу One-way ANOVA-e анализиране су разлике између 2 групе кошаркаша у сету антропометријских варијабли (Телесна висина, Распон руку, Дохватна висина, Телесна маса и Проценат масног ткива), моторичких варијабли (Брзина нервно-мишићне реакције, Вертикални скок, Спринт на 5 метара, Спринт на 10 метара, Спринт на 20 метара, Т-тест, Цик-цак тест, Бацање лопте из седећег положаја, Лежање-сед за 30 секунди и Дубоки претклон из стојећег положаја) и једне функционалне варијабле (20-M shuttle run test). Испитаници се не разликују у сету параметара, осим у једној варијабли (Лежање-сед за 30 секунди, p=.040). Дошло се до закључка да није утврђено постојање ЕРС-а на овом узорку испитаника.
keywords КОШАРКАШКИ ТРЕНЕРИ / ПУБЕРТЕТ / ФИЗИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
 
Татјана Трифунов, Слободанка Добријевић.
ЈП "Ада Циганлија" Београд, Србија; Спортски клуб "Ин" Београд, Србија.
indent Сажетак
У овом раду вршена је упоредна анализа такмичарских састава са обручем, лоптом и вијачом код шест најбоље пласираних такмичарки са Светског првенства у Москви 2010. године и шест најбоље пласираних такмичарки са Првенства Србије у Београду 2010. године. Анализа је вршена са аспекта заступљености тежина телом из различитих структурних група (скокова, равнотежа, окрета, покретљивостииталаса) и то у саставима са реквизитима у којима су се такмичарке на оба првенства подударале (обруч, вијача и лопта). Циљ истраживања био је да се анализом видео снимака састава са оба првенства утврде сличности и разлике у структури скокова, окрета, равнотежа и елемената покретљивости и таласа код првих шест такмичарки са оба такмичења. Резултати истраживања су показали да су светске такмичарке на далеко вишем нивоу, у погледу технчке вредности састава, од српских такмичарки. Такмичарке светског нивоа, у саставима са вијачом, обручем и лоптом, изводе тежине већих просечних вредности из свих структурних група, и ове разлике су већином статистички значајне. Највеће разлике се уочавају код окрета, док су разликеу структури елемената покретљивости нешто мање у односу на остале структурне групе.
keywords ТЕХНИЧКА ВРЕДНОСТ / ТЕЖИНЕ ТЕЛОМ / РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА / СТРУКТУРНЕ ГРУПЕ
 
Владан Вукашиновић, Соња Коцић.
Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања, Београд, Србија.
indent Сажетак
Основне идеје и карактеристике изворног соколства прихватају се и у Краљевини Србији, идеје о заједништву, ослобађању од утицаја германизације и јачању националне и културне свести. Гимнастичка друштва, додајући свом називу име "Соко", по угледу на прашке соколе, прихватаће идеју о свесловенском соколском вежбању, па се уместо немачког система вежбања уводи чешки"соколски" систем. И Смедеревско друштво за гимнастику и борење временом се опредељује за соколски систем вежбања. Циљ овог истраживања био је да се пронађу, систематизују и критички сагледају подаци о соколству у Смедереву, о Соколском друштву "Душан Силни" које је, као следбеник, наставило делатност претходног-Смедеревског друштва за гимнастику и борење. Основна претпоставка заснивала се на очекивањима, иако је о Друштву било познато само неколико појединости, да ће подаци из архивске грађе, периодичких извора и заоставштина некадашњих сокола, омогућити реконструисање историјата Соколског друштва, односно, појаве и развоја соколства у Смедереву. У истраживању су примењени историјски, каузални и дескриптивни метод. Резултати истраживања указују да је у посматраном периоду, упркос сложеним политичким, друштвено-економским и културним приликама, Соколско друштво Смедерево одиграло значајну улогу у ширењу и развоју соколског покрета у Краљевини Југославији и промоцији југословенске националне мисли. Истраживањем је пронађен огроман број података који указују да је делатност ове соколске организације била изузетно разноврсна. Добро организовани програми вежбања, бројна учешћа на соколским слетовима и такмичењима, као и здравствени, васпитни, културно-просветни и други облици деловања Друштва, снажно су утицали на друштвено-културни преображај смедеревске вароши и њених грађана, такође и околних села и сеоског становништва, а за то је најзаслужнији соколски предњачки кадар.
keywords СОКОЛСКА ИДЕЈА / ОРГАНИЗАЦИЈА / ПРЕДЊАЦИ / АКТИВНОСТИ / СЛЕТОВИ
 
К. Монтоја, E. Ландолфи, М. Винкелман, Ширли-Пет Чембрлејн, К. Фиш, Мари-Даг Рајт.
Томпсон Риверс Унив.; Унив. Фрејзер Вали; Карлтон Унив.; Aпекс Информације, Ванкувер.
indent Сажетак
Циљ: Ово истраживање испитује везу између олимпијских година и нивоа физичке активности у слободно време широм канадских провинција и територија, као и између мушкараца и жена. Методе: анализа дугорочних регионалних и националних података о обрасцима физичке активности потврђује да је просечна стопа активности значајно већа (X2(1) = 8.52, p < .01) у годинама зимских олимпијада у односу на године летњих олимпијада. Резултати: резултати указују на значајне дугорочне временске, полне и географске тенденције које успостављају понављани пораст физичке активности код умерено активних Канађана (стопе физичке активности у слободно време су биле нешто ниже код Канађанки) широм свих провинција и територија током година у којима се одржавају зимске олимпијске игре. Ово указује на то да олимпијске игре, а нарочито зимска олимпијада, могу деловати као катализатор за повећање стопе физичке активности Канађана у слободно време -претежно код мушкараца. Сходно томе, ово истраживање препоручује да се веће медијске кампање усмере ка женама у покушају да се повећа ниво њихове активности у слободно време. Поред тога, већи акценат треба ставити на обезбеђивање фитнес програма за запослене на њиховом радном месту -омогућавање једноставности и практичности за повећану физичку активност у слободно време уопште.
keywords СЛОБОДНО ВРЕМЕ / ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ / ОЛИМПИЈСКЕ ГОДИНЕ / СЕВЕРНА АМЕРИКА
 
Зоран Сретеновић.
Министарство просвете, науке и техн. развоја, Школска управа Крагујевац.
indent Сажетак
Примарни циљ овог рада је да укаже на програмске садржаје наставе физичког васпитања у реализацији трећег специфичног циља из Оквирног акционог плана за превенцију насиља у образовно-васпитним установама које је Министарство просвете донело у јануару 2009. године. Трећи специфични циљ из Оквирног акционог плана је обезбеђивање превентивне и заштитне улоге школског спорта и спортских активности ученика. Рад сагледава у којој мери се овај циљ остварује кроз реализацију редовне наставе, ваншколских и ваннаставних активности физичког васпитања. Указује на то како физичко васпитање учествује у стварању и развоју безбедног и подстицајног окружења у установи. Сагледава ниво партиципације стручних органа, већа и тимова у креирању и реализацији спортских активности у школи, као и у којој мери су ове активности имплементиране у документа установе, плановe и програмe стручних органа, већа и тимова. Дали је остварена одрживост ових активности у школској пракси, као и да оснажи компетенције наставника за подршку развоју личности ученика, комуникацију и сарадњу. Да би потпуније документовао повезаност стручних већа, стручних органа и тимова у установи, остварен је увид у школски програм, развојни план, годишњи план рада установе, програм заштите ученика, план и програм рада ученичког парламента, савета родитеља, стручног већа наставника физичког васпитањаи извештај о реализацији програма заштите. Како би емпиријским подацима документовао капацитет ове наставне области у функцији превенције насиља, на узорку од 46 основних школа Шумадијског округа извршена је процена реализације спорта и спортских активности ученика из програмског садржаја наставе физичког васпитања. На основу добијених резултата, може се закључити да у наставној пракси није заживело у пуној мери коришћење програмских садржаја наставе физичког васпитањау развоју безбедног и подстицајног окружења у установи. Школски програм, као полазни документ установе, не садржи у могућем обиму ваншколске и ваннаставне активности из програмског садржаја физичког васпитања, чија би реализација експлицитно подстицала изградњу сигурног и безбедног окружења у установи. Годишњи планови рада установа не садрже активности из Оквирног акционог плана за превенцију насиља у образовно-васпитним установама. Планови и програми рада ученичког парламента и савета родитеља не разматрају и не предлажу спортске активности које су усмерене према стварању безбедног амбијента у установи. Тим за заштиту ученика у својим превентивним активностима није препознао значај и допринос школског спорта и спортских активности у стварању толерантне атмосфере. Стручно веће наставника физичког васпитања не успева да их у спровођењу школског спорта и спортских активности ефикасно интегрише и повеже са тимом за заштиту ученика унутар школе у функцији превенције насиља у установи и на спортским приредбама. Није остварена одрживост ових активности ушколској пракси.
keywords ОКВИРНИ АКЦИОНИ ПЛАН / СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ / БЕЗБЕДНОСТ / ПРЕВЕНЦИЈА / НАСИЉЕ / ПАРТИЦИПАЦИЈА
 
А. Станковић, М. Ђорђевић-Никић, Ф. Кукић, М. Петровић, Н. Цвијановић, Н. Тодоровић.
Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања, Београд, Србија.
indent Сажетак
Примарни циљ овог рада је да пружи увид у ефекте тренинга снаге на ниво тестостерона (ТЕ) код мушкараца, као и механизме анаболичког дејства тестостерона на мишићни апарат човека. Познато је да је један од начина повећања мишићне снаге иде преко повећања мишићне масе (периферни фактор), а у основи тог процеса је деловање ТЕ. Прикупљени подаци потврђују закључке одређеног броја досадашњих истраживања, од којих је већи број новијег датума, а они се односе на утицај различитих метода тренинга снаге (Х – субмаксималних напрезања до отказа, С – максималних напрезања, П – динамичких напрезања) са једнако примењеним укупним обимом оптерећења, као и утицај различитог трајања пауза у тренингу снаге на ниво ТЕ код мушкараца. Приказаним резултатима исраживања потврђене су тврдње да је Х метода најделотворнија и оправдано названа ,,методом за хипертрофију мишића". Када је у питању трајање пауза, оптималним су се показале оне које трају око 90 секунди, јер је овај период имао највише утицаја на ниво млечне киселине и катехоламина у крви, који се сматрају да су кључним факторима утицаја на повећано лучење ТЕ (овај хормон је детерминисан и у групу стрес хормона). У даља истраживања су неопходна на овом пољу по мишљењу многих аутора, како би се са већом сигурношћу утврдила узрочно последична веза.
keywords МИШИЋНА МАСА / МЕТОДЕ ТРЕНИНГА / ХОРМОНИ / ТРЕНИНГ СА ОПТЕРЕЋЕЊЕМ / ТРАЈАЊЕ ПАУЗА
 
Милена Живковић, Горан Нешић.
Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања, Београд, Србија.
indent Сажетак
Планирање и програмирање је основа рада сваког тренера, без обзира на његово искуство и знање. План и програм представљају основни документ уз помоћ којих се реализују процеси спортске припреме и контролишу ефекти који су постигнути њиховом применом. Планирање и програмирање немогуће је одредити без прецизно одређених степена одбојкашке школе, док ће распоред циљева и задатака за сваки степен одредити план и програм датог степена. Предмет овог рада је годишње планирање и програмирање у одбојци за одбојкашку школу првог степена за девојчице, узраста од 8 до 10 година. Циљ рада је дефинисање задатака одбојкашке школе првог степена на годишњем нивоу, израда годишњег плана тренажног волумена и одређење годишњег програма спортске припреме.
keywords ПЛАН / ПРОГРАМ / ОДБОЈКАШКА ШКОЛА
 
ДР ЈОВАН ПЕТРОВИЋ (1929-2013)
Ред. проф. Београдског универзитета.
Јован Петровић, за пријатеље којих је много – Јоле, рођен je 30. децембра 1929. у Шапцу. Потиче из угледне и имућне адвокатске породице. Његов деда Драгослав био је познати шабачки адвокат, срески начелник и радикалски првак и акционар. Стекао је почетком двадесетих година прошлог века огромно имање, око 100 хектара под виноградима, воћњацима и шумама, вилу и неколико великих кућа у Шапцу, кафану "Бели крст" и још тога, а подизао је и сам град Шабац. Деда му је био угледни Шапчанин – десна рука мудром Николи Пашићу.