Банер
Српски
Дискурс дисциплиновања: стратегије у говору тренера
Штампа
Ел. пошта
понедељак, 22 јун 2020 17:22
Гордана Векарић, Ивана Трбојевић Милошевић.
Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Београду, Србија; Филолошки факултет, Универзитет у Београду, Србија.

indent Сажетак
Велики значај спорта у савременом друштву утицао је да се анализирају многи аспекти његове друштвене динамике. О односима главних актера, тренера и спортиста, говорило се најчешће са педагошких, психолошких и социолошких становишта, а релативно мали број истраживања односи се на њихову комуникацију, односно на њен језички израз. Циљ овог истраживања је да се опишу прагматички механизми и стратегије дисциплиновања које тренери употребљавају у обраћању спортистима у две типичне ситуације у спорту: на тренингу и на такмичењу. Корпус за истраживање прикупљен је помоћу теста допуне дискурса, којим су добијени аутентични одговори 93 тренера оба пола. У корпус за анализу је ушло 196 одговора који су категорисани, као везани говорни чинови и који су се, према стратешком моделу, могли сврстати у примере стратегије дисциплиновања. Квалитативном анализом добијена је слика о врсти говорних чинова који се у анализираним следовима употребљавају, функционисањем стратегија учтивости које се користе за ублажавање притиска на образ саговорника, конверзационим импликатурама и пресупозицијама које омогућују да се протумачи намеравано значење које обликује обраћање тренера. Резултати анализе указују да тренери радо користе директнију стратегију дисциплиновања у обе посматране ситуације, али и да комбинујући стратегије учтивости и индиректности, често прикривају своје комуникативне намере, које се најчешће односе на дисциплиновање и промену понашања спортиста. Закључци до којих се дошло могу наћи практичну примену у едукацији тренера, кроз подизање свести о значају аспеката језичке продукције који би били прикладни у тренажним и такмичарским ситуацијама, што би свакако допринело квалитету интеракције тренера са спортистима.

 

keywords ПРАГМАТИКА / СПОРТСКИ ДИСКУРС / СТРАТЕШКИ МОДЕЛ КОМУНИКАЦИЈE
Последње ажурирано среда, 30 септембар 2020 10:32