Банер
Српски
Ерне Сабо
Виша школа за образовање васпитача, Нови Сад.
indent Сажетак
Узорак од 333 дечака предшколског узраста, подељен је према дужини третмана односно, телесног вежбања у предшколској установи, на три групе. Приликом уписа у основну школу извршено је тестирање моторичких способности. Обрада података дала је резултате који указују на значајно боље моторичке слособности група које су подвргнуте телесном вежбању од тзв. јасленог и млађег узраста до уписа у школу у односу на групу које су подвргнута телесном вежбању од тзв. најстаријег узраста до уписа у школу. Група која је најдуже од тзв. јаслвног узраста до уписа у школу, била подвргнута третману нема статистички значајно боље резултате од групе која је била укључена у третман од тзв. млађег узраста до уписа у школу, што указује на мање ефекте телесног вежбања у јаслицама смањени ефекти вероватно су резултат лошијих просторних, материјалних и кадровских услова у јаслицама. Релативно велики број деце се касно укључује у васпитно-образовни рад, па и у програм телесног вежбања предшколске установе, што се у истраживању показало као хендикеп, те је потребно испитати узроке ове појаве и уложити напоре за његово отклањање.
Кључне речи ПРЕДШКОЛЦИ / ДЕЧАЦИ / ГРУПЕ / МОТОРИЧКЕ СПОСОБНОСТИ / ЕФЕКТИ