Банер
Српски
Зоран Мијић
ОШ "Стојан Новаковић", Шабац.
indent Сажетак
Циљ истраживања је био да се одреди оптимална дужина стазе на крос такмичењу за ученике оба пола старијег школског узраста. Истраживање лонгитудиналног карактера обављено је у току једног полугодишта на узорку од 560 ученика ОШ "Стојан Новаковић" из Шапца. Истраживањем су била обухваћена 4 субузорка (V-VIII разред оба пола). Примењен је модел педагошког експеримента са паралелним групама, експерименталном и контролном. Прву групу су чинили ученице/ци контролне групе (за сваки разред посебно) који су радили према постојећем наставном плану и програму за основну школу у коме је садржана и припрема за крос такмичења. Другу групу су чинили ученице/ци експерименталне групе који су користили експериментални програм припреме за крос такмичења. Резултати истраживања су показали да је ефикаснији био експериментални програм. Утврђене су оптималне дужине стаза за крос такмичења ученика старије школског узраста: ученице/ци V разред - 900/1.300 м; VI – 900/1.500 м; VII – 1.000/1.600 м; VIII –1.100/1.800 м.
Кључне речи КРОС / УЧЕНИЦИ / ДУЖИНА СТАЗЕ