Банер
Српски
Слободанка Добријевић, Милинко Дабовић, Лидија Московљевић.
Спортски клуб "Ин", Београд; Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања.
indent Сажетак
Развој моторичких способности тече према одређеним законитостима, које су у периоду раста и развоја организма посебно везане за узрасне карактеристике. Циљ овог истраживања је утврђивање тренда развоја неких моторичких способности код девојчица које се баве ритмичком гимнастиком. Истраживање је извршено на узорку од 202 девојчице узраста 5 до 14 година, које су према узрасту подељене у више субузорака. Применом одређених тестова за процену координације, агилности, експлозивне снаге и равнотеже, извршена је процена моторичког статуса, а т-тестом утврђена је значајност разлика у постигнутим резултатима код испитаница различитог узраста. На основу добијених резултата, јасно се види да развој моторичких способности не тече уједначено кроз посматрани период развоја. Показало се да је генерално најосетљивији период у развоју свих анализираних моторичких способности између 6. и 11. године, као и да свака од посматраних способноси кроз овај период показује различит тренд развоја.
keywords КООРДИНАЦИЈА / АГИЛНОСТ / ЕКСПЛОЗИВНА СНАГА / РАВНОТЕЖА / СЕНЗИТИВНИ ПЕРИОДИ