Банер
Српски
В. Мрдаковић, С. Костић, Н. Јанковић, М. Матић, Ф. Кукић, М. Убовић, Д. Илић.
Унив. у Београду, ФСФВ; Техничка школа Уб; PROFEX – Академија здравог живота.
indent Сажетак
Предмет ове студије је кинематичко анализирње технике бочног волеј ударца у фудбалу код врхунских фудбалера, као и испитивање на који начин се одређене кинематичке варијабле овог фудбалског елемента модулирају у односу на промену брзине и висине долазеће лопте. Истраживање је спроведено на узорку од 30 професионалних фудбалера. Испитаници су имали задатак да изведу бочни волеј ударац, гађајући гол лоптом која им је долазила у три различите висине и три различите брзине. Анализирано је укупно седам зависних варијабли: Максималне линијске брзине стопала (V_STOP_max), колена (V_KOL_max) и кука (V_KUK_max) Максимале угаоне брзине у зглобу колена (W_KOL_max) и кука (W_KUK_max), затим Дистанца између стопала и кука у тренутку контакта са лоптом (D_kuk.stopalo_tk), и Угла које зкалапају осе раме-кук и кук-стопало у тренутку контакта са лоптом (α_RKS_tk). Такође, за потребе дескриптивне кинематичке анализе током различитих фаза извођења бочног волеј ударца коришћене су варијабле промене угла и угаоне брзине у зглобовима кука и колена, као и промена линијске брзине стопала, колена и кука. Експеримент је изведен уз помоћу Qualisys система за 3Д кинематичку анализу. Варијабле су статистички обрађене двофакторском АНОВА анализом са поновљеним мерењима, у оквиру које су испитивани ефекти брзине и висине долазеће лопте. Добијени резултати показују да се варијабла V_STOP_max повећавала са повећањем брзине лопте, као и да се смањивала са повећањем висине лопте. Сличан смер промена је примећен код V_KUK_max, али је уочена само тенденција ка статистичкој значајности. Такође, уочено је да повећање брзине долазеће лопте има ефекат на повећање D_kuk.stopalo_tk, као и на повећање α_RKS_tk, док је повећање брзине долазеће лопте утицало на смањење W_KUK_max. Промене механичких услова извођења бочног волеј ударца утицале су на модулацију остварене брзине крајње проксималних и дисталних крајева кинетичког ланца, тј. зглоба кука и стопала, док је функција зглоба колена пре свега била усмерена на фино подешавање дистанце између позиције испитаника и лопте.
keywords ТЕХНИКА ФУДБАЛА / КООРДИНАЦИЈА / БРЗИНА / УГАОНА БРЗИНА / УГЛОВИ У ЗГЛОБОВИМА